Latvijas Futbola federācija

General terms and conditions of

Latvijas Futbola federācija

Biļešu iegādes noteikumi. 

Biļešu iegādes PASSPORTIX.EU (tekstā — “Biļešu veikals”), izmantošanas noteikumi un nosacījumi.

Organizators ir puse, kas jums pārdod biļeti(-es) un ir atbildīgs par šīm biļetēm.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā par biļešu iegādi, sazinieties ar Organizatoru.

Organizators izmanto tehnoloģijas un pakalpojumus, ko sniedz PASSPORTIX OU, reģ. Nr 16239909, adrese Sakala tn 10, Tallinn, Harjumaa 10141, Igaunija, (turpmāk tekstā — “PASSPORTIX”).

PASSPORTIX darbojas kā biļešu maksas apstrādātājs. 

PASSPORTIX uzņemas atbildību par visiem maksājumu darījumiem Biļešu veikalā. Ja jums rodas jautājumi vai sūdzības par biļešu iegādes procesu, jūs vienmēr variet sazināties ar mūsu palīdzības dienestu, rakstot uz e-pastu: [email protected](opens in a new tab) Par jautājumiem, kas attiecas uz pasākumiem vai norises vietu, atbild Organizators.

Reģistrējoties kā lietotājam (turpmāk tekstā — “Biļešu pircējs”) Biļešu veikalā, jūs pieņemiet šādus Biļešu veikala lietošanas noteikumus un nosacījumus. 

1. PASSPORTIX veicina biļešu tirdzniecību pasākuma Organizatoram, kas izmanto PASSPORTIX tehnoloģijas un pakalpojumus savā vārdā. Informāciju par šiem pasākumiem t.sk. to aprakstus, fotoattēlus, vizuālo informāciju iesniedz Organizators. PASSPORTIX neuzņemas atbildību par izmaiņām norises vietā, datumā, cenā vai citā ar pasākumu saistītajā informācijā, vai par pasākuma atcelšanu.

2. Ja Biļešu pircējs vēlas pirkt biļeti, viņam būs jāveic pilna biļetes pirkšanas procedūra. Procedūras laikā Biļešu pircējam būs jāsniedz konkrēta informācija, kas nepieciešama biļetes nodrošināšanai. Biļešu pircējs sniedz pareizu un aktuālu informāciju.

3. Organizators un PASSPORTIX Organizatora vārdā ir tiesīgi atcelt pārdošanas procedūru, ja viņiem rodas pamats apšaubīt sniegtās informācijas patiesumu.

4. Biļešu pircējs apliecina un pieņem, ka tehniski nav iespējams nodrošināt Biļešu veikala pieejamību 100% apmērā. Organizators/PASSPORTIX pieliek visas pūles, lai nodrošinātu nepārtrauktu tīmekļa vietnes pieejamību. Pasākumi, kas attiecas uz apkopi, drošības vai jaudas prasībām, un/vai apstākļiem, kurus Organizators/PASSPRTIX nevar ietekmēt, piemēram, traucējumi sabiedriskajās komunikācijās, elektriskās strāvas padeves traucējumi, var izraisīt īslaicīgus darbības traucējumus vai Biļešu veikala pakalpojumu sniegšanas pagaidu pārtraukumus.

5. Kad Biļešu pircējs turpina vienas vai vairāku biļešu iegādi no Organizatora, viņš noslēdz līgumu ar Organizatoru attiecībā uz biļešu iegādi, piekļuvi pasākumam un tā norisei. Biļešu pircējs atzīst, ka PASSPORTIX šajā līgumā nav iesaistīta. Organizators ir vienīgā Biļešu pircēja kontaktpersona attiecībā uz šī līguma izpildi. Biļešu pircējs pieņem, ka papildus šiem noteikumiem un nosacījumiem pasākuma Organizators var izveidot arī citus noteikumus un nosacījumus. PASSPORTIX nav atbildīga par šiem noteikumiem un nosacījumiem un neuzņemas par tiem nekādu atbildību. PASSPORTIX neuzņemas risku par Organizatora maksātnespēju.

PASSPORTIX uzņemas pilnu atbildību par visu maksājumu apstrādi Biļešu veikalā.

Organizators nosaka konkrētā pasākuma biļešu cenu, kas ir biļetes nominālā vērtība. Biļešu veikalā katras biļetes nominālajai vērtībai PASSPORTIX pievieno pirkuma pakalpojuma maksu, ko apmaksā Biļešu pircējs biļešu iegādes brīdī. 

Noklikšķinot uz pogas “Apstiprināt pirkumu”, Biļešu pircējs noslēdz līgumu 5. punkta izpratnē. Līgums starp Biļešu pircēju un Organizatoru stājas spēkā ar brīdi, kad pirkumu apstiprina PASSPORTIX.

Ja Pasākums tiek atcelts, Biļešu pircējs var tikai iesniegt prasību pret Organizatoru par biļešu nominālās vērtības atmaksu. Šādas prasības regulē likums vai, ja piemērojams, Organizatora noteikumi un nosacījumi.

PASSPORTIX neatgriež pirkuma pakalpojuma maksu, ko Biļešu pircējs apmaksājis, biļetes iegādes brīdī. 

Biļešu pircējs apliecina, ka šis atlīdzināšanas pienākums attiecas tikai uz Organizatoru un PASSPORTIX ir tikai platformas nodrošinātajs, kas minētajā situācijā neuzņemas nekādas saistības.

PASSPORTIX var nodrošināt informācijas apmaiņu starp pircēju un Organizatoru. 

6. PASSPORTIX ir tehniski neiespējami ar pilnīgu pārliecību noteikt, vai reģistrētais lietotājs (Biļešu pircējs vai Organizators) ir lietotājs, par kuru tas uzdodas. Tādēļ PASSPORTIX neuzņemas atbildību arī par lietotāja patieso identitāti. Katrs lietotājs ir pilnībā atbildīgs par tā lietotāja patiesās identitātes pārbaudi, ar ko viņš sazinās vai kas lieto viņa kontu.

7. Par biļetēm maksā tikai Biļešu pircējs, arī tad, ja viņš vēlas iegādāties biļetes trešajai pusei. Biļetes nedrīkst pārdot tālāk, nodot trešajām pusēm komercdarbības ietvaros. Biļešu pircējs uzņemas pilnu atbildību par tiesiskajām sekām, kas izriet no biļešu tālākpārdošanas. Organizators/PASSPORTIX par to nenes nekādu atbildību.

8. Atkāpšanās tiesības netiek piešķirtas, jo Biļešu pircējs, rezervējot biļeti, nodrošina pakalpojuma sniegšanu. Tādēļ jebkurš biļetes pasūtījums kļūst saistošs, apstiprinot šo pasūtījumu PASSPORTIX, un uzliek Biļešu pircējam pienākumu pieņemt un apmaksāt pasūtītās biļetes.

9. Piedāvātās maksājumu metodes dažādiem pasākumiem var atšķirties. Biļešu pircējs nevar no PASSPORTIX vai Organizatora pieprasīt papildu apmaksas metodes. Ja maksājumus var veikt arī ar bankas pārskaitījumu, Biļešu pircējam ir vienmēr jāpārliecinās, vai tiek pārskaitīta pilna depozīta summa, norādot uz atbilstoši strukturētu saziņu, kas atrodama instrukcijā, kas iepriekš nosūtīta uz e-pastu. Jebkuras bankas komisijas maksas saistībā ar pārskaitījumu (piemēram, maksājumi ārpus ES teritorijas) sedz Biļešu pircējs. PASSPORTIX vai Organizators var noraidīt pasūtījumu, ja saņemtā summa saistībā ar strukturēto saziņu neatbilst iepriekš nosūtītajām apmaksas instrukcijām.

10. Teksti, datus saturošā datubāze, dizains, fotoattēli un ilustrācijas ir Organizatora/PASSPORTIX vai piegādātāju, vai trešo pušu, ar kurām tie noslēguši līgumus, intelektuālais īpašums. Jebkāda informācijas izplatīšana, reproducēšana, pārdošana vai izmantošana bez nepārprotamas iepriekšējas atļaujas saņemšanas ir stingri aizliegta.

11. Biļešu pircējs var ziņot par cita lietotāja veiktajām darbībām, ja tās pārkāpj piemērojamos likumus un/vai šos noteikumus un nosacījumus, rakstot uz e-pastu: [email protected](opens in a new tab).

12. Organizators/PASSPORTIX apliecina, ka visi Biļešu pircēja sniegtie dati ir būtiski, tādēļ darbības ar tiem jāveic ļoti piesardzīgi. Organizators/PASSPORTIX ievēro visus likumus, kas attiecas uz datu drošību (Eiropas Datu aizsardzības direktīvas un citi piemērojamie datu aizsardzības normatīvie akti). PASSPORTIX nekādā gadījumā nenodod un neizpauž lietotāja personas datus trešajai pusei bez lietotāja atļaujas.

13. Pieņemot šos noteikumus un nosacījumus, Biļešu pircējs piekrīt, ka:

a. Organizators/PASSPORTIX apkopo, izmanto un apstrādā viņa personas datus, lai nodotu un apstrādātu iegādātās biļetes. Šie dati ir: vārds, uzvārds, adrese un arī lietotāja dati, piemēram, lietotājvārds, parole un IP adrese. Iegādājoties biļetes trešo pušu vārdā, Biļešu pircējs apstiprina, ka viņam ir tiesības tā rīkoties un viņam ir dota atļauja apstrādāt trešo personu datus saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem.

b. PASSPORTIX, ciktāl tas ir absolūti nepieciešams atsevišķos gadījumos, drīkst apkopot, izmantot un apstrādāt personas un lietotāja datus, lai novērstu un apkarotu nelikumīgas darbības.

c. PASSPORTIX drīkst apkopot, izmantot vai apstrādāt personas un lietotāja datus pat pēc konta likvidēšanas, ja ir notikusi ļaunprātīga Biļešu veikala izmantošana vai pastāv iespēja, ka lietotājs ir veicis nelikumīgas darbības.

14. Iegādātā biļete tiks norsūtīta uz pircēja norādīto e-pasta adresi interneta saites veidā, no kuras ir iespējams lejupielādēt e-biļeti vēlamajā formātā, lai vēlāk to uzrādītu ieejai pasākumā gan viedierīcē, gan izdrukātā veidā. Biļešu pircējam ir jāpārliecinās, vai visi elementi un it sevišķi svītrkodi ir izdrukāti skaidri un salasāmi. Ja radīsies šaubas, Organizators var liegt ieeju pasākumā. Katrs svītrkods ir derīgs tikai vienu reizi, ja vien nav norādīts citādi.

15. Šīs e-biļetes īstumu var garantēt tikai tad, ja tā ir iegādāta Biļešu veikalā. Biļešu pircējam vajadzētu būt piesardzīgam attiecībā uz tā dēvētajām “iespējām”, ko piedāvā trešās puses vai, iegādājoties biļetes caur citiem kanāliem.

16. Organizators/PASSPORTIX neuzņemas atbildību par kļūdām, ko pieļāvis Biļešu pircējs pasūtīšanas procedūras laikā, piemēram, ja tas pasūtījis nepareizu biļešu skaitu vai pasākuma veidu. Pasūtījuma atcelšana un/vai biļetes maiņa ir iespējama tikai tad, ja saņemta nepārprotama Organizatora, kas organizē attiecīgo pasākumu, piekrišana. Ja Biļešu pircējs atceļ darījumu un PASSPORTIX izprot atcelšanas iemeslus, tad biļešu pircējam tiks atmaksāta biļešu nominālā vērtība.

17. PASSPORTIX sniedz savus pakalpojumus profesionāli, taču negarantē, ka šie pakalpojumi būs bez pārtraukumiem un kļūdām. PASSPORTIX nevar tikt saukts pie atbildības par netiešu kaitējumu, piemēram, bet ne tikai, iespējas zaudēšanu, negūtiem ienākumiem utt.

18. Biļešu pircējs var nodot paziņojumus PASSPORTIX, rakstot uz e-pastu: [email protected]. PASSPORTIX var nodot paziņojumus Biļešu pircējam, nosūtot tos uz e-pasta adresi, kas norādīta Biļešu pircēja konta kontaktinformācijā.

19. Ja viens vai vairāki šo Vispārīgo noteikumu un nosacījumu noteikumi pilnībā vai daļēji zaudē spēku vai kļūst nederīgi, pārējie Vispārīgo noteikumu un nosacījumu noteikumi paliek spēkā.

20. Pirkumi ir uzskatāmi par veiktiem valstī, kurā tiek rīkots attiecīgais pasākums. Šie noteikumi un nosacījumi, kā arī līgumattiecības ir pakļauti attiecīgajā valstī piemērojamajiem likumiem.

Spēļu apmeklēšanas noteikumi

1. Noteikumos lietotie termini un saīsinājumi:

1.1. LFF – Biedrība “Latvijas Futbola federācija”;

1.2. Rīkotājs – biedrība “Latvijas Futbola federācija” jeb jebkura fiziska vai juridiska persona, kuru LFF ir deleģējusi plānot un organizēt publisku pasākumu, un kurai ir saistoši Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti, kā arī LFF iekšējie izdotie normatīvie akti;

1.3. Pasākums – Rīkotāja plānots un organizēts svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums neatkarīgi no norises vietas īpašuma piederības;

1.4. Pasākuma norises teritorija  – šo noteikumu izpratnē jebkura vieta, kura par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskai vai juridiskai personai un kurā pasākumu organizē Rīkotājs;

1.5. Kārtības uzturētāji – Valsts policija vai pašvaldības policija, kā arī juridiskā persona, kurai izsniegta licence apsardzes darbības veikšanai un ar kuru Rīkotājs ir noslēdzis līgumu par sabiedriskās kārtības un drošības, kā arī ugunsdrošības prasību izpildi pasākuma laikā, vai Rīkotāja norīkotas personas, kas pasākuma laikā gādā par sabiedriskās kārtības, drošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu;

1.6. Biļete – papīra formas biļete vai ielūgums, elektroniskā biļete, aproce vai cita veida atpazīšanas zīme, kas dod tās turētājam tiesības apmeklēt Pasākumu;

1.7. Biļešu tirgotājs – Persona, kas ir tiesīga pārdot Biļetes uz Pasākumu;

1.8. Apmeklētājs – jebkura persona, kas vēlas apmeklēt Pasākumu vai apmeklē Pasākumu;1.9. Noteikumi – šie noteikumi.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Noteikumu mērķis ir nodrošināt LFF organizēto publisko pasākumu netraucētu un drošu norisi;

2.2. Noteikumi izstrādāti pamatojoties uz likumu ”Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums”, Latvijas Republikā, LFF, Eiropas Futbola asociāciju savienībā un Starptautiskā Futbola federāciju asociācijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

2.3. Iegādājoties Biļetes un/vai, ienākot vai, mēģinot ienākt Pasākuma norises teritorijā, tiek pieņemts, ka Apmeklētājs ir iepazinies un apņēmies ievērot šos Noteikumus, kā arī Latvijas Republikas normatīvos aktus.

2.4. Pasākuma laikā var tikt veikta filmēšana un fotografēšana no Rīkotāja vai citu tam pilnvaroto personu puses. Iegādājoties Biļeti uz Pasākumu un/vai apmeklējot Pasākuma norises vietu, Apmeklētājs piekrīt, ka var tikt fotografēts un filmēts, ka viņa attēls var tikt izmantots filmās, fotogrāfijās, audiovizuālajos ierakstos, visas tiesības uz šādu materiālu un tā izmantošanu pieder Rīkotājam vai attiecīgi pilnvarotajai trešajai personai. Šādu materiālu Rīkotājs vai attiecīgi pilnvarotā trešā persona var izmantot pēc saviem ieskatiem visā pasaulē jebkuros plašsaziņas līdzekļos reklāmas nolūkos vai citam mērķim, kā arī komerciālos nolūkos, piemēram, DVD izdošanā, bez jebkādas atlīdzības vai kompensācijām par iepriekš minēto Apmeklētājam.

2.5. Pasākuma norises teritorijā ir aizliegts veikt jebkādu komercdarbību bez iepriekšēja rakstiska saskaņojuma ar LFF.

3. Ieejas biļetes, ielūgumi un abonementi

3.1. Biļetes var būt papīra formā, elektroniskā formā (svītrkods mobilajās ierīcēs), kā aproces vai jebkurā citā formā, kas var tikt ieviests laika gaitā, lai nodrošinātu Apmeklētāju tiesības apmeklēt Pasākumu. Pēc to iegādes Biļetes nevar tikt anulētas vai samainītas citādi kā vien saskaņā ar šiem Noteikumiem vai saskaņā ar Biļešu tirgotāja, no kura Biļetes tiek iegādātas, noteikumiem. Biļetes atbilstība tikai pēc augstāk minētās formas nenozīmē, ka Apmeklētājs automātiski tiek pielaists Pasākuma apmeklēšanai, papildus nepieciešams konstatēt arī Biļetes derīgumu jeb Biļetes uzrādītāja tiesības apmeklēt konkrēto Pasākumu ar konkrēto Biļeti.

3.2. Tikai personas, kurām ir derīgas Biļetes, tiks ielaistas uz Pasākumu. Biļetēm ir jāatrodas pie Apmeklētāja visā Pasākuma laikā un visā apmeklējuma laikā. Apmeklētājam ir jāglabā Biļetes drošībā.

3.3. Apmeklētāja biļete var tikt atzīta par nederīgu, ja tā ir bojāta, saplēsta, izmainīta (saķēpāta, saburzīta, aplieta, no tās ir noplēsta daļa u.tml.). Noplēšot fiziskās biļetes pasakni, tā kļūst nederīga. Biļetes netiks atjaunotas, ja tās ir pazaudētas vai nozagtas. LFF, Rīkotājs un Biļešu tirgotājs neuzņemas atbildību par Biļetes nozaudēšanu vai zādzību.

3.4. Īpašumā vai valdījumā esoša Biļete nedod nekādas tiesības jebkādā veidā izmantot, mainīt, kopēt vai kā citādi rīkoties ar jebkuru simbolu, preču zīmi, logotipu un/vai jebkādu ar autortiesībām aizsargātu intelektuālo īpašumu, kas attēlots uz šīs biļetes vai tiek izmantots saistībā ar Pasākumu. Biļetes nedrīkst izmantot reklāmām, konkursiem, derībām vai citos komerciālos nolūkos bez LFF iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

3.5. Katra Biļete nodrošina Apmeklētāju ar tiesībām atrasties noteiktā sēdvietā vai stāvvietu zonā atbilstoši Biļetes vērtībai un Biļetē norādītajai zonai vai sēdvietai. Rīkotājs patur tiesības nodrošināt alternatīvas sēdvietas, ja organizatorisku vai tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams nodrošināt Apmeklētāja atrašanos sēdvietās vai zonās, kas norādītas uz Biļetes. Pie šādiem apstākļiem Rīkotājs darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu Apmeklētājam līdzvērtīgas pēc vērtības vietas, un šādā gadījumā tiek uzskatīts, ka Rīkotājs ir izpildījis savas saistības pret Apmeklētāju, un tas nevar celt jebkāda veida prasības vai pretenzijas pret LFF un/vai Rīkotāju.

3.6. Rīkotājam ir tiesības izvēlēties Biļešu tirgotāju, kas veic ieejas biļešu tirdzniecību uz Pasākumu.

3.7. Rīkotājs var atteikt iekļūšanu Pasākuma norises vietā, ja ir pamatots iemesls uzskatīt, ka biļetes, kas tiek uzrādītas, ir pirktas no nepilnvarotiem biļešu tirgotājiem vai citiem neatļautiem avotiem, kā arī tad, ja tās ir kopētas vai kā savādāk pavairotas.

3.8. Rīkotājs var atteikt iekļūšanu Pasākuma norises vietā, ja pēc Rīkotāja uzskata Apmeklētājs ir pārmērīgā reibuma stāvoklī vai var nonākt pārmērīgā alkohola reibuma stāvoklī.

3.9. Atkārtota ieeja pasākuma teritorijā ar iepriekš izmantotu biļeti, ielūgumu vai abonementu ir kategoriski aizliegta.

4. Apmeklētāju pienākumi

4.1. Ievērot šos Noteikumus.

4.2. Atskanot evakuācijas paziņojumam vai aicinājumam evakuēties, atstāt pasākuma norises vietu pa tuvāko evakuāciju ceļu sekojot norādēm vai Kārtības uzturētāju norādījumiem.

4.3. Nekavējoties ziņot pasākuma Rīkotājiem, Kārtības uzturētajiem par pamanītiem aizdomīgiem priekšmetiem, ugunsgrēka un piedūmojuma pazīmēm, likumpārkāpumiem un citiem drošības apdraudējumiem.

4.4. Iekļūšanai norobežotajās pasākuma zonās uzrādīt atbilstoša parauga caurlaidi.

5. Drošības noteikumi

5.1. Apmeklētājam, lai iekļūtu Pasākuma norises vietā, ir jāuzrāda derīga Biļete. Jebkuram Apmeklētājam pēc pieprasījuma ir jāvar uzrādīt derīgu Biļeti. Nespēja uzrādīt Biļeti var būt par iemeslu Apmeklētāja izraidīšanai no Pasākuma norises vietas.

5.2. Personīgas mantas apskate ir priekšnosacījums iekļūšanai Pasākuma norises vietā, tā tiek veikta, lai nodrošinātu Apmeklētāju drošību, atrodoties Pasākuma norises vietā. Kārtības uzturētāji drīkst apskatīt gan apģērbu, gan somas un to saturu, gan citas lietas, kas tiek noteiktas pēc Rīkotāja pamatotiem ieskatiem, gan pie ienākšanas Pasākuma norises vietā, gan izejot no tās.

5.3. Apmeklētāji ir atbildīgi par savu īpašumu, kamēr tie atrodas Pasākuma norises vietā. Ne LFF, ne Rīkotājs nenes nekādu atbildību par īpašumu, kas ir nozaudēts, nozagts vai bojāts Pasākuma laikā. Jebkādas lietas, kas tiek atstātas pie ieejas/izejas vai Kārtības uzturēšanas personāla, ir paša Apmeklētāja atbildība.

5.4. Pasākumu apmeklēšana ar dzīvniekiem nav atļauta.

5.5. Apmeklētājiem var tikt liegta iekļūšana Pasākuma norises vietā, vai tas var tikt izraidīts no Pasākuma bez jebkādas kompensācijas, ja Apmeklētājs atsakās punktā 5.6. minētās aizliegtās lietas atstāt ārpus Pasākuma norises teritorijas vai arī Apmeklētājs nepiekrīt personīgo mantu apskatei, kā arī tad, ja Kārtības uzturētāja pamatotā ieskatā Apmeklētāja uzvedība:

5.5.1. rada riskus savai un citu Pasākuma apmeklētāju veselībai un drošībai;

5.5.2. ietekmē citu apmeklētāju iespējas netraucēti vērot Pasākumu;

5.5.3. ietekmē Pasākuma gaitu;

5.5.4. var bojāt vai bojā Pasākuma norises vietas vai Rīkotāja īpašumu;

5.5.5. pārkāpj normatīvos aktus;

5.5.6. pārkāpj šos Noteikumus vai citus noteikumus, kas jāievēro Pasākuma laikā, piemēram, neievēro Pasākuma norises vietā noteiktus ierobežojumus

–iekļūšanu spēles laukumā vai Apmeklētājiem aizliegtās un slēgtās telpās;

–stāvēšanu evakuācijas ceļos;

–kāpšanu uz Pasākuma norises vietas struktūrelementiem;

–priekšmetu vai vielu mešanu uz spēles laukumu vai pūlī, vai kādam citam apmeklētājam;

–smēķēšanu neatļautā vietā.

5.6. Pasākuma teritorijā ir aizliegts ienest:

5.6.1. visa veida ieročus un pašaizsardzības ierīces;

5.6.2. dūmu sveces vai jebkurus sprādzienus imitējošus un pirotehnikas izstrādājumus;

5.6.3. ugunsnedrošas, sprāgstošas, indīgas, toksiskas un kodīgi smaržojošas vielas;

5.6.4. viegli uzliesmojošus priekšmetus vai vielas;5.6.5. radioaktīvus materiālus;

5.6.6. narkotikās un psihotropās vielas;

5.6.7. profesionālo foto un video tehniku (ar noņemamiem objektīviem);

5.6.8. lāzeriekārtas;

5.6.9. lielgabarīta lietas vai somas (izmērs lielāks par 5 litri);

5.6.10. skaņas pastiprināšanas ierīces, taures, svilpes, bungas u.tml. (izņemot ar LFF rakstisku saskaņojumu);

5.6.11. radio raidītājus;

5.6.12. karogus vai plakātus, kuru ienešana pasākuma teritorijā iepriekš nav saskaņota ar LFF (izņemot spēlējošu komandu valsts karogus, kas nav lielāki par 2m x 1,5m);

5.6.13. karogus ar jebkura cita materiāla kātiem izņemot plastmasu, vai ja plastmasas kāts garumā pārsniedz 1,5 m;

5.6.14. visa veida dzērienus un ēdienus (neatkarīgi no to iepakojuma);

5.6.15. papīra ruļļus;

5.6.16. lidojošus priekšmetus (radio vadāmi, bezpilota objekti u.c.);

5.6.17. sporta inventāru (bumbas u.c.);

5.6.18. jebkuru citu objektu, kas pēc Rīkotāja domām, var radīt apdraudējumu vai traucējumu citiem Apmeklētājiem vai Pasākumam.

5.7. Pasākuma teritorijā aizliegts lietot atribūtiku un transparentus vai izmantot skandēšanu, izsaucienus un žestus, kas izraisa sociālu, rasu, reliģisku, nacionālu un starpvalstu naidu, kā arī norāda uz sociālu, rasu, reliģisku, nacionālu un starpvalstu pārākumu.

5.8. Pasākuma teritorijā aizliegts atrasties ejās, uz kāpnēm, radīt šķēršļus skatītāju un dalībnieku kustībai, kāpt uz krēsliem, lēkāt, sarīkot prettiesisku darbību imitāciju, atrodoties tribīnēs, rāpties uz norobežojumiem, margām, apgaismes ierīcēm, mastiem, nesošajām konstrukcijām, radīt kaitējumu sporta būves un skatītāju īpašumam, kā arī iziet uz spēles laukumu.

5.9. Pasākuma teritorijā aizliegts rīkot jebkādas politiskas akcijas.

5.10. Pasākuma teritorijā aizliegts izmantot tādas apģērba detaļas, citus priekšmetus un uzvedības metodes, kas aizsedz pasākuma apmeklētāja seju.

5.11. Apmeklētājam jāievēro, ka atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem bērns, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu nakts laikā (laiks no pulksten 22:00 līdz pulksten 6:00) nedrīkst atrasties sabiedriskā vietā bez vecāku, aizbildņa, audžuģimenes, bērnu aprūpes iestādes vadītāja vai viņu pilnvarotas pilngadīgas personas klātbūtnes.

5.12. Apmeklētāju pasākumu noteikumu pārkāpumu gadījumos LFF ir tiesības vērsties tiesību sargājošās iestādēs un tiesā.

6. Pasākuma norises noteikumi

6.1. LFF neuzņemas atbildību par pasākuma teritorijā tirgoto ēdienu, dzērienu u.c. preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti. Pilnu atbildību par pasākuma teritorijā tirgoto ēdienu, dzērienu u.c. preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti uzņemas konkrētais pakalpojuma sniedzējs vai preces pārdevējs.

6.2. LFF neuzņemas atbildību par traumām, kuras Apmeklētāji guvuši pasākuma laikā, un apmeklētāju personīgo mantu bojājumiem, pazudušām vai nozagtām mantām.

6.3. Pasākuma apmeklētājam ir pienākums ievērot arī tos noteikumus un prasības, kas nav minētas šajos pasākuma noteikumos, bet kurus LFF dara zināmus pasākuma norises laikā.

6.4. LFF nenes atbildību par Kārtības uzturētāja personālu, tā lēmumiem vai rīcību. Sūdzību vai neskaidrību gadījumos jāgriežas pie attiecīgās institūcijas vai uzņēmuma vadības.

7. Noslēguma noteikumi

7.1. Pasākuma biļetes iegāde un atrašanās pasākuma teritorijā ir apliecinājums ka pasākuma ieejas dokumenta īpašnieks ir iepazinies un piekrīt šiem noteikumiem.