RFS

General terms and conditions of

RFS

1.0 Apmeklētāju atrašanos un darbības RFS mājas spēļu laikā stadionā reglamentē šie Noteikumi, kā arī Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošie normatīvie akti. Iegādājoties Biļetes un / vai, ienākot vai, mēģinot ienākt stadionā, tiek pieņemts, ka Apmeklētājs ir iepazinies un apņēmies ievērot šos Noteikumus, kā arī Latvijas Republikas normatīvos aktus.

1.1. Tikai personas, kurām ir derīgas Biļetes, tiks ielaistas uz RFS mājas spēlēm. Biļetēm ir jāatrodas pie Apmeklētāja visā Pasākuma laikā un visā stadiona apmeklējuma laikā.

1.2. Apmeklētājam ir jāglabā Biļetes drošībā. Apmeklētāja biļete var tikt atzīta par nederīgu, ja tā ir bojāta, saplēsta, izmainīta (saķēpāta, saburzīta, aplieta, no tās ir noplēsta daļa utml.). Noplēšot fiziskās biļetes pasakni, tā kļūst nederīga. Biļetes netiks atjaunotas, ja tās ir pazaudētas vai nozagtas. Rīkotājs un Biļešu tirgotājs neuzņemas atbildību par Biļetes nozaudēšanu vai zādzību.

1.3. Pasākuma Rīkotājs var atteikt iekļūšanu stadionā, ja ir pamatots iemesls uzskatīt, ka biļetes, kas tiek uzrādītas, ir pirktas no nepilnvarotiem biļešu tirgotājiem vai citiem neatļautiem avotiem, kā arī tad, ja tās ir kopētas vai kā savādāk pavairotas.

1.4. Apmeklētājam, lai iekļūtu stadionā, ir jāuzrāda derīga Biļete. Jebkuram Apmeklētājam pēc pieprasījuma ir jāvar uzrādīt derīga Pasākuma Biļete. Nespēja uzrādīt Biļeti var būt par iemeslu Apmeklētāja izraidīšanai no stadiona.

1.5. Personīgo mantu apskate ir priekšnosacījums iekļūšanai stadionā, tā tiek veikta, lai nodrošinātu Apmeklētāju drošību, atrodoties Arēnā. Kārtības uzturētāji drīkst apskatīt gan apģērbu, gan somas un to saturu, gan citas lietas, kas tiek noteiktas pēc spēles rīkotāja pamatotiem ieskatiem, gan pie ienākšanas stadionā, gan izejot no tā.

1.6. Spēles rīkotājs patur tiesības aizliegt ienest stadionā:

1.7. lietas, kas ir vai var būt aizliegtas ar normatīvajiem aktiem. Ikviens, kura rīcībā tiek konstatētas nelegālas vai kontrabandas preces, var tikt saukts pie administratīvās vai kriminālatbildības;

1.8. ieročus, munīciju, sprāgstvielas, taures, svilpes, bungas, pašbilžu uzņemšanas kociņus (selfie – sticks), sprādzienus imitējošus un pirotehnikas izstrādājumus, viegli uzliesmojošas un indīgas vielas, psihotropas un narkotiskas vielas, karogu mastus, jebkāda veida ēdienus un dzērienus, izņemot zīdaiņu barošanai paredzētus šķidrumus, lielus lietussargus vai jebkuru citu objektu, kas pēc stadiona vai rīkotāja domām, var radīt apdraudējumu vai traucējumu citiem apmeklētājiem vai pasākumam

1.9. lietas, kuru ienešanu stadionā aizliedz pasākuma rīkotāji

2.0. Apmeklētāji ir atbildīgi par savu īpašumu, kamēr tie atrodas stadionā. Spēles rīkotājs nenes nekādu atbildību par īpašumu, kas ir nozaudēts, nozagts vai bojāts Pasākuma laikā stadionā. Jebkādas lietas, kas tiek atstātas pie ieejas/izejas vai apsardzes personāla, ir paša Apmeklētāja atbildība.

3.0. Apmeklētājiem var tikt liegta iekļūšana stadionā, vai tas var tikt izraidīts no Pasākuma bez jebkādas kompensācijas, par šādu izraidīšanu, ja Apmeklētājs atsakās minētās aizliegtās lietas atstāt pie stadiona vai rīkotāja personāla vai arī Apmeklētājs nepiekrīt pārmeklēšanai, kā arī tad, ja stadiona un rīkotāja pamatotā ieskatā Apmeklētāja uzvedība:

3.1. rada riskus savai un citu Pasākuma apmeklētāju veselībai un drošībai;

3.2. ietekmē citu apmeklētāju iespējas baudīt Pasākumu;

3.3. ietekmē Pasākuma gaitu;

3.4. var bojāt vai bojā Arēnas vai Rīkotāja īpašumu;

3.5. pārkāpj normatīvos aktus;

3.6. pārkāpj šos Noteikumus vai citus noteikumus, kas jāievēro stadionā pasākuma laikā, piemēram, neievēro stadionā izvietotos paziņojumus, kas aizliedz:

– iekļūšanu apmeklētājiem aizliegtās un slēgtās telpās;

– stāvēšanu evakuācijas ceļos;

– kāpšanu uz ēkas struktūrelementiem;

– priekšmetu vai vielu mešanu uz stadiona zālāja vai makslīgā seguma, vai pūlī, vai kādam citam apmeklētājam;

– smēķēšanu neatļautā vietā;

4.0. Ja Apmeklētājs pēc ienākšanas stadionā iziet no tās, tad apmeklētājam ir jāiegādājas jauna ieejas Biļete. Atsevišķos gadījumos, pēc pasākuma rīkotāja ieskatiem, var tikt pieļautas atkāpes no šī punkta.

4.1. Pasākuma Apmeklētājiem ir tiesības piecelties un stāvēt kājās Pasākuma laikā pat, ja tie atrodas sēdvietās. Šādā gadījumā var tikt aizsegts skats citiem Pasākuma apmeklētājiem. Nauda par iegādātajām Biļetēm Apmeklētājiem netiks kompensēta, ja Pasākuma redzamība ir tikusi ierobežota šādā veidā.

4.2. Iekļūt stadionā pirms norādītā arēnas durvju atvēršanas laika nav iespējams (izņemot darbiniekiem un medijiem ar akreditāciju)

4.3. Apmeklētājiem ir jāievēro rīkotāja informatīvās norādes, kas izvietotas stadionā, kā arī jāpakļaujas stadiona vietu ierādītāju vai cita personāla vai apsardzes darbinieku instrukcijām un norādēm.

4.4. Arēnā ir aizliegts ienest jebkādus pārtikas produktus vai dzērienus (izņemot zīdaiņu barošanai paredzētos). Stadionā ir iespējams iegādāties dažādus ēdienus un dzērienus.

5.1. Dzērienu pudelēm, kas tiek pārdotas stadionā, tiek noņemti korķi/vāki, skārdenes tiek attaisītas vai izlietas plastmasas glāzēs, lai mazinātu risku un apdraudējumu tām pakļūt zem kājām un apgrūtināt Apmeklētāju kustību, kā arī, lai tās netiktu izmantotas mešanai spēles laukum. Atsevišķos Pasākumos visi dzērieni var tikt izlieti plastmasas glāzēs.

5.2. Arēna var atteikties pārdot Apmeklētājam alkoholiskos dzērienus, ja Apmeklētājs ir pārmērīgā reibuma stāvoklī, vai arī, pārdodot alkoholiskos dzērienus, Apmeklētājs var nonākt pārmērīgā alkohola reibuma stāvoklī.