RFS

General terms and conditions of

RFS

Biļešu iegādes noteikumi. 

Biļešu iegādes PASSPORTIX.EU (tekstā — “Biļešu veikals”), izmantošanas noteikumi un nosacījumi.

Organizators ir puse, kas jums pārdod biļeti(-es) un ir atbildīgs par šīm biļetēm.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā par biļešu iegādi, sazinieties ar Organizatoru.

Organizators izmanto tehnoloģijas un pakalpojumus, ko sniedz PASSPORTIX OU, reģ. Nr 16239909, adrese Sakala tn 10, Tallinn, Harjumaa 10141, Igaunija, (turpmāk tekstā — “PASSPORTIX”).

PASSPORTIX darbojas kā biļešu maksas apstrādātājs. 

PASSPORTIX uzņemas atbildību par visiem maksājumu darījumiem Biļešu veikalā. Ja jums rodas jautājumi vai sūdzības par biļešu iegādes procesu, jūs vienmēr variet sazināties ar mūsu palīdzības dienestu, rakstot uz e-pastu: [email protected](opens in a new tab) Par jautājumiem, kas attiecas uz pasākumiem vai norises vietu, atbild Organizators.

Reģistrējoties kā lietotājam (turpmāk tekstā — “Biļešu pircējs”) Biļešu veikalā, jūs pieņemiet šādus Biļešu veikala lietošanas noteikumus un nosacījumus. 

1. PASSPORTIX veicina biļešu tirdzniecību pasākuma Organizatoram, kas izmanto PASSPORTIX tehnoloģijas un pakalpojumus savā vārdā. Informāciju par šiem pasākumiem t.sk. to aprakstus, fotoattēlus, vizuālo informāciju iesniedz Organizators. PASSPORTIX neuzņemas atbildību par izmaiņām norises vietā, datumā, cenā vai citā ar pasākumu saistītajā informācijā, vai par pasākuma atcelšanu.

2. Ja Biļešu pircējs vēlas pirkt biļeti, viņam būs jāveic pilna biļetes pirkšanas procedūra. Procedūras laikā Biļešu pircējam būs jāsniedz konkrēta informācija, kas nepieciešama biļetes nodrošināšanai. Biļešu pircējs sniedz pareizu un aktuālu informāciju.

3. Organizators un PASSPORTIX Organizatora vārdā ir tiesīgi atcelt pārdošanas procedūru, ja viņiem rodas pamats apšaubīt sniegtās informācijas patiesumu.

4. Biļešu pircējs apliecina un pieņem, ka tehniski nav iespējams nodrošināt Biļešu veikala pieejamību 100% apmērā. Organizators/PASSPORTIX pieliek visas pūles, lai nodrošinātu nepārtrauktu tīmekļa vietnes pieejamību. Pasākumi, kas attiecas uz apkopi, drošības vai jaudas prasībām, un/vai apstākļiem, kurus Organizators/PASSPRTIX nevar ietekmēt, piemēram, traucējumi sabiedriskajās komunikācijās, elektriskās strāvas padeves traucējumi, var izraisīt īslaicīgus darbības traucējumus vai Biļešu veikala pakalpojumu sniegšanas pagaidu pārtraukumus.

5. Kad Biļešu pircējs turpina vienas vai vairāku biļešu iegādi no Organizatora, viņš noslēdz līgumu ar Organizatoru attiecībā uz biļešu iegādi, piekļuvi pasākumam un tā norisei. Biļešu pircējs atzīst, ka PASSPORTIX šajā līgumā nav iesaistīta. Organizators ir vienīgā Biļešu pircēja kontaktpersona attiecībā uz šī līguma izpildi. Biļešu pircējs pieņem, ka papildus šiem noteikumiem un nosacījumiem pasākuma Organizators var izveidot arī citus noteikumus un nosacījumus. PASSPORTIX nav atbildīga par šiem noteikumiem un nosacījumiem un neuzņemas par tiem nekādu atbildību. PASSPORTIX neuzņemas risku par Organizatora maksātnespēju.

PASSPORTIX uzņemas pilnu atbildību par visu maksājumu apstrādi Biļešu veikalā.

Organizators nosaka konkrētā pasākuma biļešu cenu, kas ir biļetes nominālā vērtība. Biļešu veikalā katras biļetes nominālajai vērtībai PASSPORTIX pievieno pirkuma pakalpojuma maksu, ko apmaksā Biļešu pircējs biļešu iegādes brīdī. 

Noklikšķinot uz pogas “Apstiprināt pirkumu”, Biļešu pircējs noslēdz līgumu 5. punkta izpratnē. Līgums starp Biļešu pircēju un Organizatoru stājas spēkā ar brīdi, kad pirkumu apstiprina PASSPORTIX.

Ja Pasākums tiek atcelts, Biļešu pircējs var tikai iesniegt prasību pret Organizatoru par biļešu nominālās vērtības atmaksu. Šādas prasības regulē likums vai, ja piemērojams, Organizatora noteikumi un nosacījumi.

PASSPORTIX neatgriež pirkuma pakalpojuma maksu, ko Biļešu pircējs apmaksājis, biļetes iegādes brīdī. 

Biļešu pircējs apliecina, ka šis atlīdzināšanas pienākums attiecas tikai uz Organizatoru un PASSPORTIX ir tikai platformas nodrošinātajs, kas minētajā situācijā neuzņemas nekādas saistības.

PASSPORTIX var nodrošināt informācijas apmaiņu starp pircēju un Organizatoru. 

6. PASSPORTIX ir tehniski neiespējami ar pilnīgu pārliecību noteikt, vai reģistrētais lietotājs (Biļešu pircējs vai Organizators) ir lietotājs, par kuru tas uzdodas. Tādēļ PASSPORTIX neuzņemas atbildību arī par lietotāja patieso identitāti. Katrs lietotājs ir pilnībā atbildīgs par tā lietotāja patiesās identitātes pārbaudi, ar ko viņš sazinās vai kas lieto viņa kontu.

7. Par biļetēm maksā tikai Biļešu pircējs, arī tad, ja viņš vēlas iegādāties biļetes trešajai pusei. Biļetes nedrīkst pārdot tālāk, nodot trešajām pusēm komercdarbības ietvaros. Biļešu pircējs uzņemas pilnu atbildību par tiesiskajām sekām, kas izriet no biļešu tālākpārdošanas. Organizators/PASSPORTIX par to nenes nekādu atbildību.

8. Atkāpšanās tiesības netiek piešķirtas, jo Biļešu pircējs, rezervējot biļeti, nodrošina pakalpojuma sniegšanu. Tādēļ jebkurš biļetes pasūtījums kļūst saistošs, apstiprinot šo pasūtījumu PASSPORTIX, un uzliek Biļešu pircējam pienākumu pieņemt un apmaksāt pasūtītās biļetes.

9. Piedāvātās maksājumu metodes dažādiem pasākumiem var atšķirties. Biļešu pircējs nevar no PASSPORTIX vai Organizatora pieprasīt papildu apmaksas metodes. Ja maksājumus var veikt arī ar bankas pārskaitījumu, Biļešu pircējam ir vienmēr jāpārliecinās, vai tiek pārskaitīta pilna depozīta summa, norādot uz atbilstoši strukturētu saziņu, kas atrodama instrukcijā, kas iepriekš nosūtīta uz e-pastu. Jebkuras bankas komisijas maksas saistībā ar pārskaitījumu (piemēram, maksājumi ārpus ES teritorijas) sedz Biļešu pircējs. PASSPORTIX vai Organizators var noraidīt pasūtījumu, ja saņemtā summa saistībā ar strukturēto saziņu neatbilst iepriekš nosūtītajām apmaksas instrukcijām.

10. Teksti, datus saturošā datubāze, dizains, fotoattēli un ilustrācijas ir Organizatora/PASSPORTIX vai piegādātāju, vai trešo pušu, ar kurām tie noslēguši līgumus, intelektuālais īpašums. Jebkāda informācijas izplatīšana, reproducēšana, pārdošana vai izmantošana bez nepārprotamas iepriekšējas atļaujas saņemšanas ir stingri aizliegta.

11. Biļešu pircējs var ziņot par cita lietotāja veiktajām darbībām, ja tās pārkāpj piemērojamos likumus un/vai šos noteikumus un nosacījumus, rakstot uz e-pastu: [email protected](opens in a new tab).

12. Organizators/PASSPORTIX apliecina, ka visi Biļešu pircēja sniegtie dati ir būtiski, tādēļ darbības ar tiem jāveic ļoti piesardzīgi. Organizators/PASSPORTIX ievēro visus likumus, kas attiecas uz datu drošību (Eiropas Datu aizsardzības direktīvas un citi piemērojamie datu aizsardzības normatīvie akti). PASSPORTIX nekādā gadījumā nenodod un neizpauž lietotāja personas datus trešajai pusei bez lietotāja atļaujas.

13. Pieņemot šos noteikumus un nosacījumus, Biļešu pircējs piekrīt, ka:

a. Organizators/PASSPORTIX apkopo, izmanto un apstrādā viņa personas datus, lai nodotu un apstrādātu iegādātās biļetes. Šie dati ir: vārds, uzvārds, adrese un arī lietotāja dati, piemēram, lietotājvārds, parole un IP adrese. Iegādājoties biļetes trešo pušu vārdā, Biļešu pircējs apstiprina, ka viņam ir tiesības tā rīkoties un viņam ir dota atļauja apstrādāt trešo personu datus saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem.

b. PASSPORTIX, ciktāl tas ir absolūti nepieciešams atsevišķos gadījumos, drīkst apkopot, izmantot un apstrādāt personas un lietotāja datus, lai novērstu un apkarotu nelikumīgas darbības.

c. PASSPORTIX drīkst apkopot, izmantot vai apstrādāt personas un lietotāja datus pat pēc konta likvidēšanas, ja ir notikusi ļaunprātīga Biļešu veikala izmantošana vai pastāv iespēja, ka lietotājs ir veicis nelikumīgas darbības.

14. Iegādātā biļete tiks norsūtīta uz pircēja norādīto e-pasta adresi interneta saites veidā, no kuras ir iespējams lejupielādēt e-biļeti vēlamajā formātā, lai vēlāk to uzrādītu ieejai pasākumā gan viedierīcē, gan izdrukātā veidā. Biļešu pircējam ir jāpārliecinās, vai visi elementi un it sevišķi svītrkodi ir izdrukāti skaidri un salasāmi. Ja radīsies šaubas, Organizators var liegt ieeju pasākumā. Katrs svītrkods ir derīgs tikai vienu reizi, ja vien nav norādīts citādi.

15. Šīs e-biļetes īstumu var garantēt tikai tad, ja tā ir iegādāta Biļešu veikalā. Biļešu pircējam vajadzētu būt piesardzīgam attiecībā uz tā dēvētajām “iespējām”, ko piedāvā trešās puses vai, iegādājoties biļetes caur citiem kanāliem.

16. Organizators/PASSPORTIX neuzņemas atbildību par kļūdām, ko pieļāvis Biļešu pircējs pasūtīšanas procedūras laikā, piemēram, ja tas pasūtījis nepareizu biļešu skaitu vai pasākuma veidu. Pasūtījuma atcelšana un/vai biļetes maiņa ir iespējama tikai tad, ja saņemta nepārprotama Organizatora, kas organizē attiecīgo pasākumu, piekrišana. Ja Biļešu pircējs atceļ darījumu un PASSPORTIX izprot atcelšanas iemeslus, tad biļešu pircējam tiks atmaksāta biļešu nominālā vērtība.

17. PASSPORTIX sniedz savus pakalpojumus profesionāli, taču negarantē, ka šie pakalpojumi būs bez pārtraukumiem un kļūdām. PASSPORTIX nevar tikt saukts pie atbildības par netiešu kaitējumu, piemēram, bet ne tikai, iespējas zaudēšanu, negūtiem ienākumiem utt.

18. Biļešu pircējs var nodot paziņojumus PASSPORTIX, rakstot uz e-pastu: [email protected]. PASSPORTIX var nodot paziņojumus Biļešu pircējam, nosūtot tos uz e-pasta adresi, kas norādīta Biļešu pircēja konta kontaktinformācijā.

19. Ja viens vai vairāki šo Vispārīgo noteikumu un nosacījumu noteikumi pilnībā vai daļēji zaudē spēku vai kļūst nederīgi, pārējie Vispārīgo noteikumu un nosacījumu noteikumi paliek spēkā.

20. Pirkumi ir uzskatāmi par veiktiem valstī, kurā tiek rīkots attiecīgais pasākums. Šie noteikumi un nosacījumi, kā arī līgumattiecības ir pakļauti attiecīgajā valstī piemērojamajiem likumiem.

1.0 Apmeklētāju atrašanos un darbības RFS mājas spēļu laikā stadionā reglamentē šie Noteikumi, kā arī Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošie normatīvie akti. Iegādājoties Biļetes un / vai, ienākot vai, mēģinot ienākt stadionā, tiek pieņemts, ka Apmeklētājs ir iepazinies un apņēmies ievērot šos Noteikumus, kā arī Latvijas Republikas normatīvos aktus.

1.1. Tikai personas, kurām ir derīgas Biļetes, tiks ielaistas uz RFS mājas spēlēm. Biļetēm ir jāatrodas pie Apmeklētāja visā Pasākuma laikā un visā stadiona apmeklējuma laikā.

1.2. Apmeklētājam ir jāglabā Biļetes drošībā. Apmeklētāja biļete var tikt atzīta par nederīgu, ja tā ir bojāta, saplēsta, izmainīta (saķēpāta, saburzīta, aplieta, no tās ir noplēsta daļa utml.). Noplēšot fiziskās biļetes pasakni, tā kļūst nederīga. Biļetes netiks atjaunotas, ja tās ir pazaudētas vai nozagtas. Rīkotājs un Biļešu tirgotājs neuzņemas atbildību par Biļetes nozaudēšanu vai zādzību.

1.3. Pasākuma Rīkotājs var atteikt iekļūšanu stadionā, ja ir pamatots iemesls uzskatīt, ka biļetes, kas tiek uzrādītas, ir pirktas no nepilnvarotiem biļešu tirgotājiem vai citiem neatļautiem avotiem, kā arī tad, ja tās ir kopētas vai kā savādāk pavairotas.

1.4. Apmeklētājam, lai iekļūtu stadionā, ir jāuzrāda derīga Biļete. Jebkuram Apmeklētājam pēc pieprasījuma ir jāvar uzrādīt derīga Pasākuma Biļete. Nespēja uzrādīt Biļeti var būt par iemeslu Apmeklētāja izraidīšanai no stadiona.

1.5. Personīgo mantu apskate ir priekšnosacījums iekļūšanai stadionā, tā tiek veikta, lai nodrošinātu Apmeklētāju drošību, atrodoties Arēnā. Kārtības uzturētāji drīkst apskatīt gan apģērbu, gan somas un to saturu, gan citas lietas, kas tiek noteiktas pēc spēles rīkotāja pamatotiem ieskatiem, gan pie ienākšanas stadionā, gan izejot no tā.

1.6. Spēles rīkotājs patur tiesības aizliegt ienest stadionā:

1.7. lietas, kas ir vai var būt aizliegtas ar normatīvajiem aktiem. Ikviens, kura rīcībā tiek konstatētas nelegālas vai kontrabandas preces, var tikt saukts pie administratīvās vai kriminālatbildības;

1.8. ieročus, munīciju, sprāgstvielas, taures, svilpes, bungas, pašbilžu uzņemšanas kociņus (selfie – sticks), sprādzienus imitējošus un pirotehnikas izstrādājumus, viegli uzliesmojošas un indīgas vielas, psihotropas un narkotiskas vielas, karogu mastus, jebkāda veida ēdienus un dzērienus, izņemot zīdaiņu barošanai paredzētus šķidrumus, lielus lietussargus vai jebkuru citu objektu, kas pēc stadiona vai rīkotāja domām, var radīt apdraudējumu vai traucējumu citiem apmeklētājiem vai pasākumam

1.9. lietas, kuru ienešanu stadionā aizliedz pasākuma rīkotāji

2.0. Apmeklētāji ir atbildīgi par savu īpašumu, kamēr tie atrodas stadionā. Spēles rīkotājs nenes nekādu atbildību par īpašumu, kas ir nozaudēts, nozagts vai bojāts Pasākuma laikā stadionā. Jebkādas lietas, kas tiek atstātas pie ieejas/izejas vai apsardzes personāla, ir paša Apmeklētāja atbildība.

3.0. Apmeklētājiem var tikt liegta iekļūšana stadionā, vai tas var tikt izraidīts no Pasākuma bez jebkādas kompensācijas, par šādu izraidīšanu, ja Apmeklētājs atsakās minētās aizliegtās lietas atstāt pie stadiona vai rīkotāja personāla vai arī Apmeklētājs nepiekrīt pārmeklēšanai, kā arī tad, ja stadiona un rīkotāja pamatotā ieskatā Apmeklētāja uzvedība:

3.1. rada riskus savai un citu Pasākuma apmeklētāju veselībai un drošībai;

3.2. ietekmē citu apmeklētāju iespējas baudīt Pasākumu;

3.3. ietekmē Pasākuma gaitu;

3.4. var bojāt vai bojā Arēnas vai Rīkotāja īpašumu;

3.5. pārkāpj normatīvos aktus;

3.6. pārkāpj šos Noteikumus vai citus noteikumus, kas jāievēro stadionā pasākuma laikā, piemēram, neievēro stadionā izvietotos paziņojumus, kas aizliedz:

– iekļūšanu apmeklētājiem aizliegtās un slēgtās telpās;

– stāvēšanu evakuācijas ceļos;

– kāpšanu uz ēkas struktūrelementiem;

– priekšmetu vai vielu mešanu uz stadiona zālāja vai makslīgā seguma, vai pūlī, vai kādam citam apmeklētājam;

– smēķēšanu neatļautā vietā;

4.0. Ja Apmeklētājs pēc ienākšanas stadionā iziet no tās, tad apmeklētājam ir jāiegādājas jauna ieejas Biļete. Atsevišķos gadījumos, pēc pasākuma rīkotāja ieskatiem, var tikt pieļautas atkāpes no šī punkta.

4.1. Pasākuma Apmeklētājiem ir tiesības piecelties un stāvēt kājās Pasākuma laikā pat, ja tie atrodas sēdvietās. Šādā gadījumā var tikt aizsegts skats citiem Pasākuma apmeklētājiem. Nauda par iegādātajām Biļetēm Apmeklētājiem netiks kompensēta, ja Pasākuma redzamība ir tikusi ierobežota šādā veidā.

4.2. Iekļūt stadionā pirms norādītā arēnas durvju atvēršanas laika nav iespējams (izņemot darbiniekiem un medijiem ar akreditāciju)

4.3. Apmeklētājiem ir jāievēro rīkotāja informatīvās norādes, kas izvietotas stadionā, kā arī jāpakļaujas stadiona vietu ierādītāju vai cita personāla vai apsardzes darbinieku instrukcijām un norādēm.

4.4. Arēnā ir aizliegts ienest jebkādus pārtikas produktus vai dzērienus (izņemot zīdaiņu barošanai paredzētos). Stadionā ir iespējams iegādāties dažādus ēdienus un dzērienus.

5.1. Dzērienu pudelēm, kas tiek pārdotas stadionā, tiek noņemti korķi/vāki, skārdenes tiek attaisītas vai izlietas plastmasas glāzēs, lai mazinātu risku un apdraudējumu tām pakļūt zem kājām un apgrūtināt Apmeklētāju kustību, kā arī, lai tās netiktu izmantotas mešanai spēles laukum. Atsevišķos Pasākumos visi dzērieni var tikt izlieti plastmasas glāzēs.

5.2. Arēna var atteikties pārdot Apmeklētājam alkoholiskos dzērienus, ja Apmeklētājs ir pārmērīgā reibuma stāvoklī, vai arī, pārdodot alkoholiskos dzērienus, Apmeklētājs var nonākt pārmērīgā alkohola reibuma stāvoklī.1.0 Apmeklētāju atrašanos un darbības RFS mājas spēļu laikā stadionā reglamentē šie Noteikumi, kā arī Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošie normatīvie akti. Iegādājoties Biļetes un / vai, ienākot vai, mēģinot ienākt stadionā, tiek pieņemts, ka Apmeklētājs ir iepazinies un apņēmies ievērot šos Noteikumus, kā arī Latvijas Republikas normatīvos aktus.

1.1. Tikai personas, kurām ir derīgas Biļetes, tiks ielaistas uz RFS mājas spēlēm. Biļetēm ir jāatrodas pie Apmeklētāja visā Pasākuma laikā un visā stadiona apmeklējuma laikā.

1.2. Apmeklētājam ir jāglabā Biļetes drošībā. Apmeklētāja biļete var tikt atzīta par nederīgu, ja tā ir bojāta, saplēsta, izmainīta (saķēpāta, saburzīta, aplieta, no tās ir noplēsta daļa utml.). Noplēšot fiziskās biļetes pasakni, tā kļūst nederīga. Biļetes netiks atjaunotas, ja tās ir pazaudētas vai nozagtas. Rīkotājs un Biļešu tirgotājs neuzņemas atbildību par Biļetes nozaudēšanu vai zādzību.

1.3. Pasākuma Rīkotājs var atteikt iekļūšanu stadionā, ja ir pamatots iemesls uzskatīt, ka biļetes, kas tiek uzrādītas, ir pirktas no nepilnvarotiem biļešu tirgotājiem vai citiem neatļautiem avotiem, kā arī tad, ja tās ir kopētas vai kā savādāk pavairotas.

1.4. Apmeklētājam, lai iekļūtu stadionā, ir jāuzrāda derīga Biļete. Jebkuram Apmeklētājam pēc pieprasījuma ir jāvar uzrādīt derīga Pasākuma Biļete. Nespēja uzrādīt Biļeti var būt par iemeslu Apmeklētāja izraidīšanai no stadiona.

1.5. Personīgo mantu apskate ir priekšnosacījums iekļūšanai stadionā, tā tiek veikta, lai nodrošinātu Apmeklētāju drošību, atrodoties Arēnā. Kārtības uzturētāji drīkst apskatīt gan apģērbu, gan somas un to saturu, gan citas lietas, kas tiek noteiktas pēc spēles rīkotāja pamatotiem ieskatiem, gan pie ienākšanas stadionā, gan izejot no tā.

1.6. Spēles rīkotājs patur tiesības aizliegt ienest stadionā:

1.7. lietas, kas ir vai var būt aizliegtas ar normatīvajiem aktiem. Ikviens, kura rīcībā tiek konstatētas nelegālas vai kontrabandas preces, var tikt saukts pie administratīvās vai kriminālatbildības;

1.8. ieročus, munīciju, sprāgstvielas, taures, svilpes, bungas, pašbilžu uzņemšanas kociņus (selfie – sticks), sprādzienus imitējošus un pirotehnikas izstrādājumus, viegli uzliesmojošas un indīgas vielas, psihotropas un narkotiskas vielas, karogu mastus, jebkāda veida ēdienus un dzērienus, izņemot zīdaiņu barošanai paredzētus šķidrumus, lielus lietussargus vai jebkuru citu objektu, kas pēc stadiona vai rīkotāja domām, var radīt apdraudējumu vai traucējumu citiem apmeklētājiem vai pasākumam

1.9. lietas, kuru ienešanu stadionā aizliedz pasākuma rīkotāji

2.0. Apmeklētāji ir atbildīgi par savu īpašumu, kamēr tie atrodas stadionā. Spēles rīkotājs nenes nekādu atbildību par īpašumu, kas ir nozaudēts, nozagts vai bojāts Pasākuma laikā stadionā. Jebkādas lietas, kas tiek atstātas pie ieejas/izejas vai apsardzes personāla, ir paša Apmeklētāja atbildība.

3.0. Apmeklētājiem var tikt liegta iekļūšana stadionā, vai tas var tikt izraidīts no Pasākuma bez jebkādas kompensācijas, par šādu izraidīšanu, ja Apmeklētājs atsakās minētās aizliegtās lietas atstāt pie stadiona vai rīkotāja personāla vai arī Apmeklētājs nepiekrīt pārmeklēšanai, kā arī tad, ja stadiona un rīkotāja pamatotā ieskatā Apmeklētāja uzvedība:

3.1. rada riskus savai un citu Pasākuma apmeklētāju veselībai un drošībai;

3.2. ietekmē citu apmeklētāju iespējas baudīt Pasākumu;

3.3. ietekmē Pasākuma gaitu;

3.4. var bojāt vai bojā Arēnas vai Rīkotāja īpašumu;

3.5. pārkāpj normatīvos aktus;

3.6. pārkāpj šos Noteikumus vai citus noteikumus, kas jāievēro stadionā pasākuma laikā, piemēram, neievēro stadionā izvietotos paziņojumus, kas aizliedz:

– iekļūšanu apmeklētājiem aizliegtās un slēgtās telpās;

– stāvēšanu evakuācijas ceļos;

– kāpšanu uz ēkas struktūrelementiem;

– priekšmetu vai vielu mešanu uz stadiona zālāja vai makslīgā seguma, vai pūlī, vai kādam citam apmeklētājam;

– smēķēšanu neatļautā vietā;

4.0. Ja Apmeklētājs pēc ienākšanas stadionā iziet no tās, tad apmeklētājam ir jāiegādājas jauna ieejas Biļete. Atsevišķos gadījumos, pēc pasākuma rīkotāja ieskatiem, var tikt pieļautas atkāpes no šī punkta.

4.1. Pasākuma Apmeklētājiem ir tiesības piecelties un stāvēt kājās Pasākuma laikā pat, ja tie atrodas sēdvietās. Šādā gadījumā var tikt aizsegts skats citiem Pasākuma apmeklētājiem. Nauda par iegādātajām Biļetēm Apmeklētājiem netiks kompensēta, ja Pasākuma redzamība ir tikusi ierobežota šādā veidā.

4.2. Iekļūt stadionā pirms norādītā arēnas durvju atvēršanas laika nav iespējams (izņemot darbiniekiem un medijiem ar akreditāciju)

4.3. Apmeklētājiem ir jāievēro rīkotāja informatīvās norādes, kas izvietotas stadionā, kā arī jāpakļaujas stadiona vietu ierādītāju vai cita personāla vai apsardzes darbinieku instrukcijām un norādēm.

4.4. Arēnā ir aizliegts ienest jebkādus pārtikas produktus vai dzērienus (izņemot zīdaiņu barošanai paredzētos). Stadionā ir iespējams iegādāties dažādus ēdienus un dzērienus.

5.1. Dzērienu pudelēm, kas tiek pārdotas stadionā, tiek noņemti korķi/vāki, skārdenes tiek attaisītas vai izlietas plastmasas glāzēs, lai mazinātu risku un apdraudējumu tām pakļūt zem kājām un apgrūtināt Apmeklētāju kustību, kā arī, lai tās netiktu izmantotas mešanai spēles laukum. Atsevišķos Pasākumos visi dzērieni var tikt izlieti plastmasas glāzēs.

5.2. Arēna var atteikties pārdot Apmeklētājam alkoholiskos dzērienus, ja Apmeklētājs ir pārmērīgā reibuma stāvoklī, vai arī, pārdodot alkoholiskos dzērienus, Apmeklētājs var nonākt pārmērīgā alkohola reibuma stāvoklī.

1.0 Apmeklētāju atrašanos un darbības RFS mājas spēļu laikā stadionā reglamentē šie Noteikumi, kā arī Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošie normatīvie akti. Iegādājoties Biļetes un / vai, ienākot vai, mēģinot ienākt stadionā, tiek pieņemts, ka Apmeklētājs ir iepazinies un apņēmies ievērot šos Noteikumus, kā arī Latvijas Republikas normatīvos aktus.

1.1. Tikai personas, kurām ir derīgas Biļetes, tiks ielaistas uz RFS mājas spēlēm. Biļetēm ir jāatrodas pie Apmeklētāja visā Pasākuma laikā un visā stadiona apmeklējuma laikā.

1.2. Apmeklētājam ir jāglabā Biļetes drošībā. Apmeklētāja biļete var tikt atzīta par nederīgu, ja tā ir bojāta, saplēsta, izmainīta (saķēpāta, saburzīta, aplieta, no tās ir noplēsta daļa utml.). Noplēšot fiziskās biļetes pasakni, tā kļūst nederīga. Biļetes netiks atjaunotas, ja tās ir pazaudētas vai nozagtas. Rīkotājs un Biļešu tirgotājs neuzņemas atbildību par Biļetes nozaudēšanu vai zādzību.

1.3. Pasākuma Rīkotājs var atteikt iekļūšanu stadionā, ja ir pamatots iemesls uzskatīt, ka biļetes, kas tiek uzrādītas, ir pirktas no nepilnvarotiem biļešu tirgotājiem vai citiem neatļautiem avotiem, kā arī tad, ja tās ir kopētas vai kā savādāk pavairotas.

1.4. Apmeklētājam, lai iekļūtu stadionā, ir jāuzrāda derīga Biļete. Jebkuram Apmeklētājam pēc pieprasījuma ir jāvar uzrādīt derīga Pasākuma Biļete. Nespēja uzrādīt Biļeti var būt par iemeslu Apmeklētāja izraidīšanai no stadiona.

1.5. Personīgo mantu apskate ir priekšnosacījums iekļūšanai stadionā, tā tiek veikta, lai nodrošinātu Apmeklētāju drošību, atrodoties Arēnā. Kārtības uzturētāji drīkst apskatīt gan apģērbu, gan somas un to saturu, gan citas lietas, kas tiek noteiktas pēc spēles rīkotāja pamatotiem ieskatiem, gan pie ienākšanas stadionā, gan izejot no tā.

1.6. Spēles rīkotājs patur tiesības aizliegt ienest stadionā:

1.7. lietas, kas ir vai var būt aizliegtas ar normatīvajiem aktiem. Ikviens, kura rīcībā tiek konstatētas nelegālas vai kontrabandas preces, var tikt saukts pie administratīvās vai kriminālatbildības;

1.8. ieročus, munīciju, sprāgstvielas, taures, svilpes, bungas, pašbilžu uzņemšanas kociņus (selfie – sticks), sprādzienus imitējošus un pirotehnikas izstrādājumus, viegli uzliesmojošas un indīgas vielas, psihotropas un narkotiskas vielas, karogu mastus, jebkāda veida ēdienus un dzērienus, izņemot zīdaiņu barošanai paredzētus šķidrumus, lielus lietussargus vai jebkuru citu objektu, kas pēc stadiona vai rīkotāja domām, var radīt apdraudējumu vai traucējumu citiem apmeklētājiem vai pasākumam

1.9. lietas, kuru ienešanu stadionā aizliedz pasākuma rīkotāji

2.0. Apmeklētāji ir atbildīgi par savu īpašumu, kamēr tie atrodas stadionā. Spēles rīkotājs nenes nekādu atbildību par īpašumu, kas ir nozaudēts, nozagts vai bojāts Pasākuma laikā stadionā. Jebkādas lietas, kas tiek atstātas pie ieejas/izejas vai apsardzes personāla, ir paša Apmeklētāja atbildība.

3.0. Apmeklētājiem var tikt liegta iekļūšana stadionā, vai tas var tikt izraidīts no Pasākuma bez jebkādas kompensācijas, par šādu izraidīšanu, ja Apmeklētājs atsakās minētās aizliegtās lietas atstāt pie stadiona vai rīkotāja personāla vai arī Apmeklētājs nepiekrīt pārmeklēšanai, kā arī tad, ja stadiona un rīkotāja pamatotā ieskatā Apmeklētāja uzvedība:

3.1. rada riskus savai un citu Pasākuma apmeklētāju veselībai un drošībai;

3.2. ietekmē citu apmeklētāju iespējas baudīt Pasākumu;

3.3. ietekmē Pasākuma gaitu;

3.4. var bojāt vai bojā Arēnas vai Rīkotāja īpašumu;

3.5. pārkāpj normatīvos aktus;

3.6. pārkāpj šos Noteikumus vai citus noteikumus, kas jāievēro stadionā pasākuma laikā, piemēram, neievēro stadionā izvietotos paziņojumus, kas aizliedz:

– iekļūšanu apmeklētājiem aizliegtās un slēgtās telpās;

– stāvēšanu evakuācijas ceļos;

– kāpšanu uz ēkas struktūrelementiem;

– priekšmetu vai vielu mešanu uz stadiona zālāja vai makslīgā seguma, vai pūlī, vai kādam citam apmeklētājam;

– smēķēšanu neatļautā vietā;

4.0. Ja Apmeklētājs pēc ienākšanas stadionā iziet no tās, tad apmeklētājam ir jāiegādājas jauna ieejas Biļete. Atsevišķos gadījumos, pēc pasākuma rīkotāja ieskatiem, var tikt pieļautas atkāpes no šī punkta.

4.1. Pasākuma Apmeklētājiem ir tiesības piecelties un stāvēt kājās Pasākuma laikā pat, ja tie atrodas sēdvietās. Šādā gadījumā var tikt aizsegts skats citiem Pasākuma apmeklētājiem. Nauda par iegādātajām Biļetēm Apmeklētājiem netiks kompensēta, ja Pasākuma redzamība ir tikusi ierobežota šādā veidā.

4.2. Iekļūt stadionā pirms norādītā arēnas durvju atvēršanas laika nav iespējams (izņemot darbiniekiem un medijiem ar akreditāciju)

4.3. Apmeklētājiem ir jāievēro rīkotāja informatīvās norādes, kas izvietotas stadionā, kā arī jāpakļaujas stadiona vietu ierādītāju vai cita personāla vai apsardzes darbinieku instrukcijām un norādēm.

4.4. Arēnā ir aizliegts ienest jebkādus pārtikas produktus vai dzērienus (izņemot zīdaiņu barošanai paredzētos). Stadionā ir iespējams iegādāties dažādus ēdienus un dzērienus.

5.1. Dzērienu pudelēm, kas tiek pārdotas stadionā, tiek noņemti korķi/vāki, skārdenes tiek attaisītas vai izlietas plastmasas glāzēs, lai mazinātu risku un apdraudējumu tām pakļūt zem kājām un apgrūtināt Apmeklētāju kustību, kā arī, lai tās netiktu izmantotas mešanai spēles laukum. Atsevišķos Pasākumos visi dzērieni var tikt izlieti plastmasas glāzēs.

5.2. Arēna var atteikties pārdot Apmeklētājam alkoholiskos dzērienus, ja Apmeklētājs ir pārmērīgā reibuma stāvoklī, vai arī, pārdodot alkoholiskos dzērienus, Apmeklētājs var nonākt pārmērīgā alkohola reibuma stāvoklī.